skip to Main Content

על הטבילה – קול קורא

~ קול קורא ~
כתב העת משיב הרוח מזמין כותבים וכותבות לשלוח לגיליון הבא שירים העוסקים בחוויית הטבילה לסוגיה, כטקס מעבר וטהרה; בין אשה לאיש, אדם לאלוקיו, ואדם עם עצמו.

על השירים להיות בפרסום ראשון. את השירים (עד ארבעה לכותב/ת) יש לשלוח מנוקדים, בקובץ אחד ובראשו פרטיכם (שם מלא, כתובת, טלפון ודוא״ל) לכתובת הגיליון – tvila.gilayon@gmail.com. מועד אחרון להגשת השירים – י׳ באדר, 25.2.2018

עורכות הגיליון: רננה אייזנברג ואפרת ביגמן

Back To Top